Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - Okrsky a volebné miestnosti

Erb Pezinka
Mesto Pezinok

ROZHODNUTIE primátora mesta Pezinok
zo dňa 18. 02. 2019

o určení volebných okrskov a určení volebných miestností vo volebných okrskoch,
miesta a času konania volieb do Európskeho parlamentu

Primátor mesta Pezinok podľa zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s rozhodnutím
predsedu NR SR č. 28/2019 Z.z. o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu zo dňa 1.2.2019,

UTVORIL volebné okrsky na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov
a URČIL volebné miestnosti vo volebných okrskoch na území mesta Pezinka takto:


 

A. VOLEBNÉ OKRSKY A VOLEBNÉ MIESTNOSTI

Volebný okrsok č. 1
Volebná miestnosť: Mestský úrad, Radničné námestie 7 /I. poschodie č.dv.19/
Ulice: Bratislavská 1-87 a 2-102, Jesenského, Za koníčkom, Holubyho, Radničné námestie, Potočná, Farská, Mladoboleslavská, Mýtna, Št. Polkorába, Fortna, Drevárska, Svätojurská ulica, vrátane občanov, ktorí majú trvalý pobyt iba Pezinok

Volebný okrsok č. 2
Volebná miestnosť: Denné centrum / Klub dôchodcov/, Kollárova 1
Ulice: Záhradná, M.R. Štefánika, Kollárova

Volebný okrsok č. 3
Volebná miestnosť: Gymnázium, Senecká 2
Ulice: Moyzesova, Tehelná, Za dráhou, Senecká, Kalinčiakova, Hollého, Lesnícka, Natalin dvor, Šancova, Sama Chalupku, Pod lipou, Meisslova, Mahulanka, Viničnianska cesta

Volebný okrsok č. 4
Volebná miestnosť: Autoškola Maťus, Sládkovičova 1 /vchod Trnavská ul./
Ulice: Muškátová, Silvánová

Volebný okrsok č. 5
Volebná miestnosť: Materská škola, Záhradná 34
Ulice: Slnečná, Dobšinského, Sládkovičova, Šenkvická cesta, Panholec, Rulandská, Hroznová, Veltlínska

Volebný okrsok č. 6
Volebná miestnosť: Materská škola ,gen. Pekníka 2
Uice: Jilemického, Jiráskova, Šafarikova, Gogoľova, Trnavská, Nálepkova, Švermova, Markušova, gen. Svobodu, kpt. Jaroša, gen. Pekníka, F. P. Drobiševa, Ulica gen. Goliana, Ulica gen. Viesta

Volebný okrsok č. 7
Volebná miestnosť: Denné centrum /Klub dôchodcov/, Cajlanská 95
Ulice: Cajlanská, Bottova, Banícka, Dr. Bokesa, Malacká cesta, Kučišdorfská dolina, Baba, Stupy, Topoľová, Javorová, Pod kalváriou, Dr. Štohla, Záhumenice, dona Sandtnera 1, 2, 5, 7, Rybníček

Volebný okrsok č. 8
Volebná miestnosť: Materská škola, Svätoplukova 51
Ulice: L. Novomeského 36 - 64, dona Sandtnera 9-37, dona Sandtnera 22-26, Šteberlova, Schaubmarova, Richarda Rétiho, Krížna, Kutuzovova, Zumberská, Najmarova, Sasinkova, Jamnických, Žarnovických

Volebný okrsok č. 9
Volebná miestnosť: Základná škola, Kupeckého 74
Ulice: Svätoplukova 3, 4, 5, Kupeckého, Zámocká, Rázusova, Kuzmányho, Malokarpatská, Zigmundíkova, Na bielenisku, Slnečné údolie, Reisinger, Leitne, Kukučínova, Kamenice, Vincúrska, Podhorská, Fajgalská cesta, Hasičská, Rozálka, Panský chodník, Vinohradnícka cesta

Volebný okrsok č. 10
Volebná miestnosť: Základná škola, Na bielenisku 2
Ulice: Suvorovova, Svätoplukova 1, 2,

Volebný okrsok č. 11
Volebná miestnosť: Základná škola, Na bielenisku 2
Ulice: Svätoplukova 6-51
 
Volebný okrsok č. 12
Volebná miestnosť: Základná škola, Na bielenisku 2
Ulice: L. Novomeského 1 - 27 a 2 - 34

Volebný okrsok č. 13
Volebná miestnosť: Materská škola, Vajanského 16
Ulice: Vajanského, Hviezdoslavova, SNP, Fraňa Kráľa, Bernolákova

Volebný okrsok č. 14
Volebná miestnosť: Denné centrum /Klub dôchodcov/, Hrnčiarska 44
Ulice: Hrnčiarska, Za hradbami, SOŠ PZ

Volebný okrsok č. 15
Volebná miestnosť: Školský klub, Fándlyho 11
Ulice: Mierová, 1. mája, Obrancov mieru, Fándlyho

Volebný okrsok č. 16
Volebná miestnosť: Internátna škola, Komenského 29
Ulice: Majakovského, Gorkého, Puškinova, Tolstého, Saulakova, Komenského, Nerudova, Okružná, Kataríny Franklovej, Eugena Suchoňa, Ľudovíta Rajtera

Volebný okrsok č. 17
Volebná miestnosť: Materská škola, Bystrická 1
Ulice: Bystrická, Bratislavská 108-130

Volebný okrsok č.18
Volebná miestnosť: Základná škola, Orešie 2
Ulice: Cintorínska, D. Virgoviča, Družstevná, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Krkavec, Limbašská cesta, Matuškova, Myslenická, Nová, Orešie, Podkarpatská, Štúrova, Vinice, Železničná, Glejovka, Černicová, Liesková, Mlynárska, Za panskou záhradou, Nezábudková, Ružová, Púpavová, Pri mlyne, Trnková


 

B. ČAS KONANIA VOLIEB

V súlade § 20 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z a rozhodnutia predsedu NR SR č.28/2019 Z.z.
sa voľby do Európskeho parlamentu, vo všetkých volebných okrskoch na území mesta Pezinka, budú konať

25. mája 2019 (sobota) v čase od 7.00. do 22.00 hod.

C. UPOZORNENIE PRE VOLIČOV

Voličské zoznamy sú k dispozícii k nahliadnutiu a vykonaniu zmien na Mestskom úrade, Radničné námestie 7 v kancelárií č. P19 (prízemie).
Všetky zmeny je možné vykonať do 24. mája 2019 do 10.00 hod.
Žiadame všetkých oprávnených voličov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali zoznamy a vykonali potrebné zmeny.
Voliči, ktorí v čase volieb nebudú prítomní v mieste svojho trvalého pobytu môžu si na Mestskom úrade vyžiadať voličský preukaz , na čas voľby budú dočasne vyškrtnutí zo stáleho zoznamu voličov a s voličským preukazom môžu voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku na celom území Slovenskej republiky.

Preukazovanie totožnosti
Volič hlasuje osobne. Po príchode do volebnej miestnosti je povinný preukázať svoju totožnosť predložením preukazom totožnosti. Volič, ktorému bol vydaný voličský preukaz je povinný predložiť aj voličský preukaz.
 


Príloha: